Zniesienie współwłasności

Zniesienie współwłasności

Polega na tym, że każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności rzeczy wspólnej, za zgodą wszystkich stron odpłatnie lub nieodpłatnie

Podatek: 

  1. Podatek od czynności cywilnoprawnych powstaje tylko w przypadku ustalenia spłat lub dopłat.
  2. Podatek od spadków i darowizn powstaje tylko w przypadku nieodpłatnego zniesienia współwłasności, a zwolnieni od podatku od spadków i darowizn są osoby zaliczone do I grupy podatkowej.

Dział spadku

Jest II etapem po stwierdzeniu nabycia praw do spadku objęty aktem poświadczenia dziedziczenia u notariusza lub stwierdzeniem nabycia spadku w sądzie.

Spadkobiercy stają się współwłaścicielami masy spadkowej w częściach ułamkowych, a dokonując działu spadku ustalają pomiędzy sobą faktyczny sposób podziału rzeczy wchodzących w skład masy spadkowej – dana osoba staje się właścicielem określonej rzeczy.

Umowny dział spadku możliwy jest wyłącznie, gdy wszystkie strony wyrażają zgodną wolę co do sposobu podziału, może się odbywać ze spłata lub bez żadnych spłat i dopłat.

Niezbędne dane osób, dokumenty oraz koszty podane na stronie tytułowej

Podatek od podatek od czynności cywilnoprawnych powstaje o tylko w przypadku ustalenia spłat lub dopłat w umowie.

Dokumenty: odpisy z urzędu stanu cywilnego https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-odpis-aktu-stanu-cywilnego-urodzenia-malzenstwa-zgonu

Testament

Jest to rozrządzenie własnym majątkiem na wypadek śmierci. 

Z chwilą śmierci spadkodawcy jego majątek staje się własnością osób wskazanych przez niego w testamencie. 

Spadkobierca musi przeprowadzić postępowanie spadkowe przed sądem lub przed  notariuszem.

Testament może obejmować rozrządzenie majątkiem tylko jednego spadkodawcy.

Możliwe jest odwołanie testamentu, jak i jego poszczególnych postanowień przed spadkodawcę. Testament może sporządzić i odwołać jedynie osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Możemy sporządzić testament z zapisem windykacyjnym, który polega na przekazaniu konkretnej osobie konkretnych przedmiotów czy nieruchomości. Można również w testamencie notarialnym zamieścić zapisy (zobowiązanie do spełnienia określonego świadczenia pieniężnego), polecenia (obowiązek oznaczonego działania lub zaniechania) lub też – jeśli zachodzą określone w ustawie przesłanki – wydziedziczyć określoną osobę, która będzie traktowana, jakby nie dożyła otwarcia spadku, a także ustanowić wykonawcę testamentu.

Istnieje możliwość zarejestrowania sporządzonego testamentu w Notarialnym Rejestrze Testamentów prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną. Notarialny Rejestr Testamentów pozwala wyszukać po śmierci testatora testament sporządzony w dowolnej kancelarii notarialnej.

Wymagane dane

  • dane spadkobiercy, zapisobiercy, wykonawcy, wydziedziczonego lub osoby, na którą nałożono polecenie – wszystkie imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL
  • w przypadku zapisu zwykłego lub windykacyjnego – dane przedmiotu zapisu – jeżeli jest to nieruchomość to numer księgi wieczystej a w przypadku jeżeli księga wieczysta nie została założona – dane pozwalające na konkretne oznaczenie nieruchomości
  • w przypadku wydziedziczenia – określenie jego przyczyny.

Akt poświadczenia dziedziczenia

Stanowi dowód, że wskazana w nim osoba jest spadkobiercą. Poświadczenie dziedziczenia może nastąpić tylko i wyłącznie na zgodne żądanie wszystkich tych osób, które mogą być spadkobiercami dziedziczącymi z mocy testamentu lub ustawy. 

Przed sporządzeniem aktu poświadczenia dziedziczenia notariusz spisuje protokół dziedziczenia przy udziale osób zainteresowanych oraz przyjmuje oświadczenia spadkowe, jeśli od otwarcia spadku nie upłynęło więcej niż sześć miesięcy, a oświadczenia do tej pory nie zostały złożone. Zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia ma skutki prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Szukasz notariusza w Olsztynie w okolicy Jarot?
Skontaktuj się ze mną i zarezerwuj termin

Chętnie udzielę Ci wsparcia. Odpowiem na Twoje pytania, oraz powiem Ci co musisz przygotować na nasze spotkanie.