Umowa sprzedaży

Umowa sprzedaży

Sprzedaż jest umową dwustronnie zobowiązującą, której jest zobowiązanie się sprzedawcy do przeniesienia własności rzeczy lub prawa na kupującego oraz zobowiązanie się kupującego do zapłacenia sprzedawcy umówionej ceny.

Akt notarialny może poprzedzać umowa przedwstępna zawarta pomiędzy Kupującym i Sprzedającym albo umowa deweloperska

❖ Lokal stanowiący odrębną nieruchomość, posiadający księgą wieczystą

Lokal stanowi odrębny od gruntu i od budynku przedmiot własności, a z własnością lokalu związany jest odpowiedni udział w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt lub prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Istnieje obowiązek uiszczania do Gminy podatku od nieruchomości lub opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu

❖ Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest ograniczonym prawem rzeczowym posiadającym księgę wieczystą lub nie, na którego treść składa się: prawo do korzystania z lokalu oraz prawo do rozporządzania swoim prawem, w tym wynajęcia albo oddania do bezpłatnego korzystania zgodnie z przeznaczeniem lokalu (nie wymaga zgoda spółdzielni mieszkaniowej, natomiast potrzebna jest w przypadku zmiany przeznaczenia lokalu (np. na lokal użytkowy).

Jest to prawo zbywalne, podlegające egzekucji, dziedziczne, tzn. można je sprzedać, darować, zapisać w testamencie, obciążyć hipoteką

❖ Nieruchomość gruntowa - działka gruntu

Nieruchomością gruntową jest część powierzchni ziem, która stanowi odrębny przedmiot własności, składająca się z jednej lub kilku działek

Notariusz jako płatnik pobiera podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2 % od wartości 

Umowa przedwstępna

Jest to umowa, przez którą jedna ze stron lub obie strony zobowiązują się do zawarcia w przyszłości umowy przyrzeczonej, w praktyce poprzedza zawarcie umowy sprzedaży. Zapewnia większą ochronę, odnosi silniejsze skutki zabezpieczenia stron., niż umowa przedwstępna zawarta w formie zwykłej pisemnej, ponieważ strony zawsze mogą żądać zawarcia umowy przyrzeczonej, na drodze postępowania sądowego, jeśli druga strona się od zawarcia takiej umowy uchyla.

Szczególnym rodzajem umowy przedwstępnej jest umowa deweloperska.

Niezbędne dane osób, dokumenty oraz koszty podane są w zakładce czynności notarialne. W przypadku, gdy strona umowy zdecyduje się na ujawnienie w księdze wieczystej roszczenia o zawarcie umowy przyrzeczonej pobierana jest opłata sądowa w kwocie 150 zł

Ustanowienie hipoteki

Stosowana jest w celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności wynikającej z określonego stosunku prawnego na nieruchomości, mocą którego  wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z tego przedmiotu bez względu na to, czyją stała się własnością, i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości. Hipoteka może być ustanawiana na zabezpieczenie spłaty różnych zobowiązań, wynikających np. z umów pożyczek, leasingu itd. wieczystej.

Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest w wysokości 19 zł od zabezpieczenia wierzytelności nieustalonej 

Szukasz notariusza w Olsztynie w okolicy Jarot?
Skontaktuj się ze mną i zarezerwuj termin

Chętnie udzielę Ci wsparcia. Odpowiem na Twoje pytania, oraz powiem Ci co musisz przygotować na nasze spotkanie.