Umowy majątkowe małżeńskie

Umowy majątkowe małżeńskie

Umowa o ustanowienie rozdzielności majątkowej (intercyza) – jest  to umowa zawierana pomiędzy małżonkami lub osobami zamierzającymi wstąpić w związek małżeński, prowadząca do wprowadzenia odmiennego aniżeli ustawy majątkowego ustroju małżeńskiego.

Małżonkowie mogą również dodatkowo poddać swe stosunki majątkowe prawu ojczystemu jednego z nich albo prawu państwa, w którym jedno z nich ma miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu, jeżeli w ich małżeństwie występuje element transgraniczny.

❖ Umowa ustanawiająca rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków

polega na tym, że w trakcie trwania małżeństwa istnieją tylko majątki osobiste i nie ma majątku wspólnego. W chwili ustania tego ustroju następuje wyrównanie dorobków. Ustanie ustroju następuje, na przykład poprzez rozwód lub rozwiązanie umowy między małżonkami.

❖ Umowa rozszerzająca wspólność ustawową

polega na tym, że do majątku wspólnego małżonków zalicza się składniki majątkowe, które przy braku umownych postanowień weszłyby zgodnie z postanowieniami do majątków osobistych małżonków. Ważne w tym rozwiązaniu jest to, że małżonkowie mogą w umowie określić, jakie elementy majątku osobistego każdego z nich wejdą w skład majątku wspólnego. W skrajnym przypadku małżonkowie mogą rozszerzyć wspólność majątkową na wszystkie przedmioty należące do nich w chwili zawarcia umowy oraz przedmioty nabyte przez nich w przyszłości.

❖ Umowa ograniczająca wspólność ustawową

polega na tym, że małżonkowie mogą wyłączyć z majątku wspólnego określone rodzajowo składniki majątku, które weszłyby do majątku wspólnego. Przepisy nie zawierają ograniczeń dotyczących zakresu zmniejszenia wspólności. Do sporządzenia umowy majątkowej małżeńskiej potrzebny jest odpis skrócony odpis aktu małżeństwa.

Umowa o podział majątku wspólnego

Możliwa jest wyłącznie  po zniesieniu wspólności ustawowej (np. w ramach rozwodu lub separacji a w trakcie trwania małżeństwa po ustaniu wspólności majątkowej (jeśli jest ustanowienie rozdzielności majątkowej). 

W przypadku podziału ruchomości np. samochodu, mebli, sprzętu AGD itp. oraz praw majątkowych takich jak lokaty bankowe, wystarczy zwykła pisemna umowa, w której wymieniamy przedmioty podlegające podziałowi. 

W przypadku podziału nieruchomości – forma aktu notarialnego może się odbyć bez spłat albo ze spłatą,  jeśli wartości nie są równe i taka jest wola stron.

Dokumenty:

  • odpis skrócony aktu małżeństwa
  • odpis skrócony prawomocnego wyroku rozwodowego.

Szukasz notariusza w Olsztynie w okolicy Jarot?
Skontaktuj się ze mną i zarezerwuj termin

Chętnie udzielę Ci wsparcia. Odpowiem na Twoje pytania, oraz powiem Ci co musisz przygotować na nasze spotkanie.